Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, iż od dnia 25.05.2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę Mroczek i Synowie Spółka Jawna.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mroczek i Synowie Spółka Jawna z siedzibą w Gorzkowie 35, 32-700 Bochnia, tel. 14 611-31-29, e-mail mroczek@bosch-service.pl
 2. Mroczek i Synowie Spółka Jawna zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy, przyjęcia zlecenia i realizacji naprawy pojazdu lub podzespołu, sprzedażą usług naprawy oraz części, a także w celu kontaktu z Panią/ Panem (art. 6 ust.1 lit. b RODO)
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • dla celów rozliczeń finansowo-księgowych oraz sprawozdawczych, do których Spółka jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne firmy
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej
 1. Pani/Pana dane będą przekazywane :
 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • firmom dostarczającym oprogramowanie informatyczne oraz wdrożeniowym współpracujących ze Spółką
 • operatorom pocztowym i kurierom
 • podmiotom świadczącym usługi prawne, usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, dochodzenia należności
 • bankom, w zakresie realizacji płatności
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres realizacji zlecenia naprawy a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie spółki Mroczek i Synowie Spółka Jawna, 32-700 Bochnia, Gorzków 35.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą przetwarzane na zasobach komputerowych. Jednakże nie będą stosowane metody polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 5. Podanie danych osobowych jest wymagane przez spółkę Mroczek i Synowie Spółka Jawna w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Spółce przyjęcia zlecenia na naprawę oraz wykonanie umowy.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych są: konieczność przetwarzania danych do zawarcia i realizacji umowy; przepisy prawa, w tym przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisy podatkowe i o rachunkowości; jak również realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w szczególności na możliwości dochodzenia, ochrony i zabezpieczenia roszczeń, a także zapobieganiu oszustwom i przestępstwom gospodarczym oraz marketingu bezpośrednim.